Autowassen | Allsecur Autoverzekeringen
Terug naar de homepage

Gebruiksvoorwaarden Allsecur Smart Drive app

Datum laatste aanpassingen: 16 april 2018

Voor de Allsecur Smart Drive app gelden een aantal regels. Die hebben we opgeschreven in deze gebruikersvoorwaarden. Door het gebruik van de Allsecur Smart Drive app (hierna “app”), waaronder ook wordt bedoeld het downloaden en de installatie daarvan gaat u (hierna “gebruiker” genoemd) akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. De app mag slechts worden gebruikt overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden.

1. Algemene bepalingen

1.1 - Wie zijn wij?

Wij zijn Allsecur. Ons kantoor is in Rotterdam. Wij zijn een onderdeel van Allianz Benelux N.V. en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59395435. Deze app wordt aangeboden door Allsecur, inclusief alle beschikbare patches, updates en uitbreidingen.

1.2 - Wat is de Allsecur Smart Drive app?

Met de Allsecur Smart Drive app kunt u uw rijgedrag bijhouden. Hiervoor moet de app geïnstalleerd worden op uw smartphone. Tijdens een rit met uw auto worden verschillende gegevens geregistreerd. Op basis van deze gegevens ontvangt u voor elke rit een beoordeling.

De Allsecur Smart Drive app is een onderdeel van de Allsecur Smart Drive-autoverzekering. Op basis van uw score met de app kunt een korting of toeslag krijgen op de premie van uw Allsecur autoverzekering. Het recht op deze korting of toeslag ontstaat pas nadat de score is vastgesteld.

De app en haar functies kunnen gedurende een proefperiode van twee maanden gratis worden gebruikt. Dit stelt gebruiker in de gelegenheid om kennis te maken met de Allsecur Smart Drive app. Na afloop van deze proefperiode kunt u de app niet meer gratis gebruiken en gaat u een kleine vergoeding (€ 14,52 inclusief BTW per gebruiksjaar) betalen. U kunt er dan voor kiezen alleen de app te blijven gebruiken of deze te koppelen aan de AllSecur Smart Drive-autoverzekering. Als u de app koppelt aan de AllSecur autoverzekering wordt de vergoeding verrekend door een (extra) korting op de verzekeringspremie.

Na beëindiging van de proefperiode krijgt u automatisch bericht hoe u de Allsecur autoverzekering met de door u opgebouwde Smart Drive korting kunt afsluiten. Als u de app wilt gebruiken in combinatie met een Allsecur autoverzekering, moet u de Allsecur autoverzekering binnen 30 dagen na beëindiging van de proefperiode afsluiten. De startdatum van de Allsecur autoverzekering moet binnen 3 maanden na de beëindiging van de proefperiode liggen.

Om gebruik te maken van de app, dient de gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor het daarvoor noodzakelijke mobiele apparaat met internet verbinding.

Wilt u na de proefperiode alleen de app, dus zonder Allsecur autoverzekering, blijven gebruiken? Neem dan contact met ons op via smartdrive@allsecur.nl.

1.3 - Wat zijn de voorwaarden voor het gebruik van de app?

 • De app mag uitsluitend worden gebruikt voor privédoeleinden.
 • Het verlenen van diensten via de app gebeurt onder de voorwaarde dat u de door de app verzochte acties uitvoert en de gegevens die gevraagd worden juist en volledig invult.
 • Aangezien de communicatie met de gebruiker o.a. via e-mail verloopt, moet de gebruiker over een geldig e-mailadres beschikken en toegang hebben tot het bijbehorende e-mailaccount. Indien het e-mailadres of andere gegevens van de gebruiker wijzigen, dan moeten deze per direct in het gebruikersaccount van de gebruiker worden bijgewerkt.

Om in aanmerking te komen voor de Allsecur autoverzekering met Smart Drive korting, gelden daarnaast de volgende voorwaarden:

 • U dient minimaal 90% van uw ritten te registreren met de app;
 • U dient met de app gedurende het verzekeringsjaar minimaal 4000 kilometer te rijden en te registreren. En gedurende de eerste twee maanden (in de proefperiode) minimaal 300 kilometer.
 • Wij kunnen u om uw kilometerstand van de auto vragen. Als wij dit doen moet u hiervoor uw medewerking verlenen door deze aan ons door te geven.

 

1.4 - Wat zijn de technische vereisten?

De technische voorwaarden voor het downloaden en het gebruik van de app stemmen overeen met de telkens op het downloadplatform vermelde vereisten. Voor een probleemloos gebruik van de app moet uw smartphone voldoen aan de technische gebruiksvereisten. Een belangrijke voorwaarde is dat uw toestel beschikt over een compatibele versie van het besturingssysteem dat voor de app is voorzien.

Voor het gebruik van de app is registratie vereist op basis van uw e-mailadres.

Om van bepaalde functies gebruik te kunnen maken, moet u bovendien een Allsecur autoverzekering hebben afgesloten.

1.5 - Hoe werkt de registratie van de app?

Als u gebruikmaakt van de app zonder Allsecur autoverzekering, moet u bij de registratie uw e-mailadres invoeren. Tijdens de registratie moet u uw e-mailadres bevestigen. Als u een Allsecur autoverzekering heeft afgesloten, ontvangt u een welkomstmail van Allsecur. Even later ontvang u in een apart e-mailbericht uw activeringscode voor de app. Deze code is uitsluitend voor u bestemd en mag niet aan derden worden doorgegeven of bekendgemaakt. Met deze activeringscode kunt u uw auto via de app koppelen aan uw Allsecur autoverzekering. Vervolgens kunt u gebruikmaken van de app.

Allsecur behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren. Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een weigering van uw aanmelding. Voor acceptatie van de Allsecur autoverzekering gelden de gebruikelijke acceptatierichtlijnen van Allsecur.

2. Wat gebeurt er met uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. In ons privacy statement leest u daar meer over. Is iets niet duidelijk of hebt u vragen? Bel of mail ons dan gerust. Of kijk op onze website. Wij helpen u graag!

Door het accepteren van de app gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens door Allsecur en de met Allsecur samenwerkende partijen worden verwerkt. Wij verzamelen persoonsgegevens:

 • Voor het bepalen van uw persoonlijke rijgedragscore.
 • Om u te informeren over het gebruik van de app en uw resultaten door het gebruik van de app.
 • Voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst of financiële dienst en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.
 • Om fraude te voorkomen en te bestrijden en de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en onze klanten te waarborgen.
 • Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Voor activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand en marketingactiviteiten.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. In dit geval willen wij u erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat wij u een product of een dienst niet langer kunnen aanbieden. Wij laten u dat dan zo snel mogelijk weten.

De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens en de wetgeving die geldt voor verzekeringen. Zij worden gedeeld met de personeelsleden en de partners (herverzekeraars, experts, andere vennootschappen van de groep Allianz, e.d.) die de gegevens absoluut nodig hebben voor hun functie en hun taak, en ook met de nationale en internationale overheden. Bij een overdracht van gegevens en ongeacht de plaats waar zij zich bevinden, passen wij de verplichte beschermingsregels toe die de overheden hebben goedgekeurd. Uw gegevens worden bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, inclusief de wettelijke verjaringstermijnen. Maakt u alleen gebruik van de proefperiode? Dan worden gegevens geanonimiseerd en alleen nog gebruikt voor analytische doeleinden.

Voor gedetailleerde informatie over de verzameling en de verwerking van gegevens en over de wijze waarop de gegevens worden behandeld, verwijzen we naar onze privacyverklaring op onze website https://www.allsecur.nl/autoverzekeringen/home/privacybeleid.html.

3. Bijzondere bepalingen voor het gebruik van de app, beschermende rechten

De app is auteursrechtelijk beschermde software die wordt aangeboden door Allianz en werd ontwikkeld door Allianz Telematics S.p.A.; Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste, Italië.

Onder de voorwaarde dat u voldoet aan alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, verleent Allsecur u een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de app te gebruiken op uw smartphone, indien deze beschikt over een Android- of iOS-besturingssysteem en voldoet aan de systeemvereisten voor de app.

Houd er rekening mee dat u volgens deze gebruiksvoorwaarden niet de eigenaar wordt van de app, maar slechts een beperkt gebruiksrecht ontvangt van Allsecur.

De app is auteursrechtelijk beschermde software van Allsecur. Het is daarom verboden om de app te bewerken, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, erop gebaseerde toepassingen te creëren, ze te decompileren, ze door middel van reverse engineering te deconstrueren, te deassembleren of op enige andere wijze toegang trachten te krijgen tot de broncode van de app, tenzij dat uitdrukkelijk wettelijk is toegestaan.

Het is ook verboden om de auteursrechtelijke vermeldingen en de vermeldingen van handelsmerken of bijzondere beschermende rechten van Allsecur te gebruiken, te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken.

Het is bovendien verboden om de aan de app gekoppelde informatie en de door de app beschikbaar gestelde of erin opgenomen informatie te bewerken, te transformeren, te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te verkopen of op enige andere wijze te exploiteren.

Daarnaast is het niet toegestaan om de app en/of dienstverlening te verhuren, te verpachten of op enige andere wijze aan derden over te dragen of door te geven.

De app en/of dienstverlening kan diensten omvatten die aan toegangscontrole onderworpen zijn. Het is verboden om handelingen te verrichten met het oog op het omzeilen van de aan de app en/of dienstverlening verbonden toegangscontrole of andere daden te stellen om ongeoorloofd gebruik van de app en/of dienstverlening mogelijk te maken.

De app kan ook software van derden bevatten (hierna “software van derden” genoemd) of u via haar werking toegang verschaffen tot publiek beschikbare inhoud van derden (hierna “inhoud van derden” genoemd). De software van derden mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van of in combinatie met de app. Wat de beschikbaar gestelde inhoud van derden betreft, zijn de contractuele voorwaarden van de respectieve derden van toepassing. Allsecur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door u ontvangen inhoud van derden.

4. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsclaims ten aanzien van Allsecur inzake schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door gebruik of niet-gebruik van beschikbaar gestelde informatie of door het gebruik van incorrecte of onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover ze niet berusten op opzettelijke of grove nalatigheid van Allsecur.

Dat geldt niet voor schade die is ontstaan door nalatige tekortkoming inzake het vervullen van essentiële verplichtingen voor de correcte uitvoering van het contract, waar de contractant onder normale omstandigheden op mag rekenen. De aansprakelijkheid bij het niet-vervullen van essentiële verplichtingen is beperkt tot de schade die onder normale omstandigheden kan worden voorzien. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet ten aanzien van een schending van leven, lichaam en gezondheid. De aansprakelijkheid van Allsecur is evenmin beperkt inzake aanvaarde waarborgen, bewust verborgen gebreken of wettelijke productaansprakelijkheid.

5. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Allsecur kan deze Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig wijzigen of aanvullen, waarbij de Gebruiker echter altijd via de app de meest recente versie kan raadplegen. De Gebruiker van de app wordt geadviseerd de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren. Wanneer er wezenlijke wijzigingen plaatsvinden in deze Gebruikersvoorwaarden, volgt tevens een duidelijke kennisgeving, bijvoorbeeld via een banner op de Allsecur website of een notificatie via de app of per e-mail.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden worden uiterlijk twee maanden voor de datum dat ze in werking treden meegedeeld. U wordt verondersteld akkoord te gaan met de wijzigingen indien u deze niet hebt verworpen voor de meegedeelde datum van inwerkingtreding. In ons bericht zullen wij u nogmaals nadrukkelijk wijzen op deze veronderstelde goedkeuring.

Indien u niet instemt met wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden, dient u het gebruik van de app te beëindigen. Dit heeft gevolgen voor uw Allsecur autoverzekering.

6. Looptijd

Deze overeenkomst wordt van kracht op het ogenblik dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en u voor het eerst gebruikmaakt van de app. Als u geen Allsecur autoverzekering heeft afgesloten, kunnen beide partijen de overeenkomst steeds zonder opzegtermijn beëindigen. De overeenkomst loopt ook ten einde wanneer u ophoudt de app te gebruiken en/of uw gebruikersaccount verwijdert. Als u de Allsecur autoverzekering heeft afgesloten, wordt de looptijd van het contract bepaald door de looptijd van de verzekering van het voertuig.

7. Geldigheid van de algemene voorwaarden van het platform van derde partijen met betrekking tot de app

Voor het gebruik van de app zijn naast deze gebruiksvoorwaarden ook de voorwaarden van het platform van derde partijen van toepassing, waar u de app heeft verkregen (bijvoorbeeld Apple iTunes Store, Google Play Store enz.). Bij tegenstrijdigheden hebben deze gebruiksvoorwaarden voorrang op de voorwaarden van het platform.

8. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Funnel entry

Nl